Arkiv - Tidligere saker

Omlegging av avfallshåndtering for hytter

Mars 2013

Foreningen har mottatt følgende informasjon fra regionens avfallsselskap (RTA):

Styret i Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap AS (RTA) har i styremøte 19.12.2011 vedtatt følgende:

Styret i RTA vedtar å benytte avfallsboder som foretrukket løsninger for hytterenovasjon.

Der det ikke er mulig, må andre løsninger vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Det legges opp til at hytter i felt står for byggingen selv.

I tilfeller hvor RTA må bygge/tilrettelegge kreves det leie for investeringen.

Leien settes trolig til ca. kr.500,- pr. år, og det vil derfor være billigere på sikt at hytteeierne selv står for byggingen.

Vi håper du som representant for hytteeierne kan diskutere dette med hytteeierne i feltet.

Det hadde vært fint om dere kunne diskutere en plassering og eventuelt et samarbeid med nabofeltene for å få til en fellesløsning/avfallsbod.

Vi kan være behjelpelige med å møte dere til informasjonsmøte om ønskelig.

Avfallsboden vil gi hytteeierne muligheter til å lever avfall hele året, og ikke bare som nå om sommeren.Avfallsboden vil være avlåst, men hytteeierne vil få tildelt nøkkel.

-------------------------------------------------------------------------------

Styret vil diskutere denne saken på styremøte og temaet vil ventelig også bli tatt opp i det kommende årsmøtet.

Etablering av Skudvika Renseanlegg

November 2012

Det har en tid blitt arbeidet med planer for å anlegge renseanlegg, samt framføring av ledningsnett for vann- og avløpsledninger innen hyttefeltet i Sørbudalen. Prosessen med å søke utslippstillatelse og tillatelse til tiltak er nå i gang, og det er Ingeniørtjenester AS som står for de aktuelle søknadene. Det er også etablert et eget aksjeselskap som står som eier av anlegget med de 10 hytte-eierene som i første omgang vil bli tilknyttet anlegget som aksjonærer. Det prosjekterte anlegget vil ha kapasistet til tilknytning av flere hytter i fremtiden.

Søknadsprosessen:

Søknaden ble annonsert i Aust Agder Blad 11.10.2012.

Det ble sendt ut informasjon/nabovarsel til hytteeierne og naboer, samt Åkvåg Hytte-eierforening 21.11.2012.

Aust Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust Agder og Kommunelegene i Risør har fått tilsendt en foreløpig søknad til uttalelse 27.11.2012.

Risør kommune ble tilsendt den foreløpige søknaden til informasjon 27.11.2012.

Frist for å komme med uttalelse/merknader fra denne sendingen var 27.12.2012.

Det er nå sendt inn endelig søknad og kommunen gav 21.3.2013 tillatelse til anlegget.

Vedlagte pdf viser tillatelse fra kommunen. Vedlagt er også situasjonsplan som viser de planlagte traseene og plassering av renseanlegget, samt infiltrasjonsområdet. Renset avløpsvann fra renseanlegget vil bli ført til infiltrasjon på stedet som er inntegnet. Siget fra infiltrasjonsområdet fører til Kvernkilen.

Anlegget ble igangsatt for drift forsommeren 2013 og mange hytter er nå påkoblet. Anlegget har overkapasitet i forhold til de tilknyttede hyttene og det er dermed mulig for flere hytter i området å koble seg til i fremtiden.

Situasjonsplan Skudvika avløpsanlegg 1.pdf
Skudvika Renseanlegg AS - Tillatelse.pdf
Situasjonsplan Skudvika avløpsanlegg 2.pdf
121122 Nabovarsel Skudvika renseanlegg.pdf
Vedlegg_soknad_utslippstillatelseNov2011.pdf